24″Short Wardrobe

24 x 20 x 32, Sold Separately, Skid/Pallet: 50