18″ Wardrobe Box

21 x 18 x 48, Sold Seperately, Skid/Pallet: 50